Statut

Temeljem odredbe članka 11. Zakona o udrugama ( Nar. nov. br. 88. od 11. listopada 2001. ) Skupština Hrvatskog društva inženjera medicinske radiologije, održana dana 24. svibnja 2003.g. donosi

S T A T U T
HRVATSKOG DRUŠTVA INŽENJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Hrvatsko društvo inženjera medicinske radiologije (u daljnjem tekstu: Društvo), zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se utvrđuju ciljevi, ostvarivanje javnosti rada Društva, kondicije pod kojima se postaje član Društva i članarina, prava, obveze i stegovna odgovornost članova, ustrojstvo Društva, njegova tijela i sastav, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, načini stjecanja imovine, prestanak Društva i postupak s imovinom u slučaju prestanka.

Članak 2.

Radi što bolje povezanosti članstva, te boljeg rada Društvo može osnivati podružnice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na području više općina ili gradova i županija. Osnivanje i način rada podružnica regulira se općim aktom koji donosi Skupština Društva.

Članak 3.

Podružnice kao ustrojstveni oblik Hrvatskog društva inženjera medicinske radiologije mogu imati status pravne osobe, a pravnu osobnost stječu s danom upisa u Registar udruga pri nadležnom organu (Gradski/Županijski ured za opću upravu).

Članak 4.

Podružnice imaju svoju imovinu i, sukladno Zakonu o udrugama, odgovornost udruge za obveze.

II. Temeljna načela

Članak 5.

Društvo djeluje na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova, otvorenosti svim inženjerima medicinske radiologije pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, dobrovoljnosti pristupanja i istupanja iz Društva, neovisnosti od poslodavaca i njihovih udruga, vlasti, političkih stranaka, vjerskih zajednica i drugih organizacija, demokratičnosti izbora i odgovornosti tijela i dužnosnika, javnosti rada, samostalnosti glede uređenja unutarnjeg ustroja, programa, izbora i razrješenja tijela i dužnosnika, te poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Članak 6.

Rad Društva je javan, a javnost se osigurava i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavješćivanjem članova društva. Članovi se o radu Društva obavješćuju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Društva. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Društvom i izvještavati javnost o radu tih tijela.

Radi što boljeg ostvarivanja javnosti rada Društvo izdaje svoje glasilo “Radiološki vjesnik” u skladu s propisima o informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština. Društvo po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i slično) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

III. Naziv, sjedište i područje djelovanja

Članak 7.

Puni naziv društva je: Hrvatsko društvo inženjera medicinske radiologije.

Uz taj naziv Društvo može rabiti i naziv na engleskom jeziku: Croatian Associatian of Engineers of Medical Radiology.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.

Društvo ima svojstvo pravne osobe i kao takvo registrirano je pri nadležnom organu opće uprave.

Društvo zastupa predsjednik Društva. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

Društvo ima svoj pečat, okruglog oblika, promjera 30 milimetara. U krugu pečata upisano je: Hrvatsko društvo inženjera medicinske radiologije. U sredini pečata je znak inženjera medicinske radiologije.

Društvo ima svoj znak. U sredini znaka je simbol rendgenske cijevi oko koje je uvijena zmija, a oko svega je kružnica i u gornjem desnom odsječku na kružnici je točka koja predstavlja kruženje elektrona. U pozadini svega je znak crvenog križa.

Članak 8.

Na području RH Društvo organizira svoj rad preko osnovanih podružnica, ogranaka i aktiva u županijama ili većim zdravstvenim organizacijama.

S obzirom na relativno mali broj članstva u većem broju županija, podružnice Društva mogu se organizirati kao regionalne podružnice u većem broju županija.

Način organiziranja i djelovanja podružnica koje nemaju pravnu osobnost uređuje se općim aktom koji mora biti u skladu sa Statutom Društva.

Na području na kojem je osnovana, Podružnica može djelovati samostalno na poslovima i zadacima predviđenim Statutom. Podružnica bira svog predsjednika čije su dužnosti i prava opisane općim aktom podružnice.

IV. Ciljevi i djelatnosti kojima se isti ostvaruju

Članak 9.

Cilj Društva je da potiče, pomaže i razvija strukturu unutar zdravstvenog sustava. Ostvarivanje ciljeva iz stavka 1. ovog članka

Društvo ostvaruje sljedećim aktivnostima:

 • okuplja inženjere medicinske radiologije
 • brine se za stručno usavršavanje inženjera medicinske radiologije, a u tom smislu i za održavanje i organiziranje radnih i stručnih sastanaka i kongresa, te izdavanja stručnih časopisa i publikacija.
 • brine se za unapređivanje jedinstvenog društvenog položaja inženjera medicinske radiologije, te postizanje jedinstvenih zaštitnih uvjeta rada na području RH.ŽĐ
 • predlaže jedinstveni program i način školovanja
 • ostvaruje suradnju s drugim društvima zdravstvenih radnika u RH i inozemstvu – izdaje stručni časopis sukladno zakonu.
 • zastupa svoje članove u državnim zastupničkim tijelima, društvenim i stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu.
 • vodi brigu da se članovi pridržavaju načela medicinske etike, te da u tom cilju razvijaju osjećaj časti, dostojanstva i odgovornosti svog poziva, i poduzima odgovarajuće mjere u slučajevima kršenja spomenutih načela.
 • nastoji da se u granicama svojih zadataka i mogućnosti pridonosi unapređenju i podizanju zdravstvene kulture i zdravstvenog stanja stanovništva.

V. Članstvo udruge

Članak 10.

Članstvo u Društvu može biti redovno i počasno. Redovni članovi mogu biti isključivo inženjeri medicinske radiologije, državljani RH koji prihvate Statut i opće akte Društva.

Počasnim članom Društva mogu postati državljani RH i stranci koji su svojim djelovanjem posebno doprinijeli razvoju Društva.

Članak 11.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Glavni odbor Društva po primitku molbe za prijem kandidata. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Glavnog odbora Društva. U Društvu se vodi evidencija članstva. O obliku i sadržaju evidencije i načinu njezina vođenja odlučuje Glavni odbor Društva.

Pristupanjem u Društvo članovi preuzimaju obvezu plaćanja članarine. Iznos članarine određuje Skupština, na prijedlog Glavnog odbora. Prikupljena članarina dijeli se u omjeru 60/40 posto, i to šezdeset posto iznosa uplaćuje se Društvu, a preostalih četrdeset ostaje registriranoj podružnici u kojoj je članarina prikupljena.

Članak 12.

Prava i obveze članova Društva su:

 • da biraju i budu birani u tijela Društva
 • da budu obaviješteni o radu Društva i njegovih tijela, te o materijalno-financijskom poslovanju
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i doprinose ostvarivanju njegovih djelatnosti
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njegovih tijela
 • da poštuju Statut Društva
 • da redovito plaćaju članarinu
 • da čuvaju i podižu ugled Društva
 • da izvršavaju dužnosti svog poziva po načelima medicinske etike
Članak 13.

Članstvo u Društvu prestaje:

 • prestankom djelovanja Društva
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva
 • isključenjem iz članstva
 • smrću člana
 • neopravdanim prestankom plaćanja članarine u periodu dužem od tri (3) mjeseca
Članak 14.

Član Društva može biti isključen iz društva ukoliko:

 • prekrši odredbe Statuta, ili
 • ugrozi interese Društva, ili
 • prouzroči Društvu ozbiljnu štetu.

Odluku o isključenju donosi podružnica Društva ili Glavni odbor Društva ukoliko podružnica propusti sankcionirati radnje članova iz stavka 1. ovoga članka.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Društva, u roku od 30 dana od isključenja. Statutarna komisija dužna je odlučiti o žalbi u roku od 60 dana od primitka žalbe, a njezina je odluka konačna.

VI. Tijela Društva

Članak 15.

Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Glavni odbor
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor
 • Statutarna komisija
Članak 16.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Skupština je najviše tijelo Društva, a čine ju izabrani predstavnici iz svake podružnice. Svaka podružnica koja nema pravnu osobnost bira po tri (3) predstavnika u Skupštini, a podružnice koje imaju osobnost biraju po tri (3) predstavnika u Skupštinu Društva dok je njihov predsjednik po funkciji član Skupštine društva.

Mandat predsjednika u Skupštini Društva traje 4. godine.

Redovna Skupština društva održava se najmanje jednom godišnje, izvanredna prema potrebi, a izborna svake 4. godine. Predsjednik Društva može sazvati Skupštinu na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Društva, Nadzornog odbora ili Statutarne komisije s time da se odmah predloži dnevni red, dan i mjesto održavanja.

Ukoliko Predsjednik Društva ne sazove Skupštinu, na zahtjev predlagača iz stavka 3. ovog članka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač.

Na Izvanrednoj skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 17.

Mandat predstavnicima u Skupštini traje četiri (4) godine.

Članak 18.

Skupštinu saziva Predsjednik Društva dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Skupštini predsjedava predsjednik Društva, a u slučaju njegove odsutnosti, Skupština će na početku sljedeće izabrati osobu koja će predsjedavati Skupštinom.

Članak 19.

Skupština može pravovaljano odlučivati samo ukoliko je prisutna najmanje polovina članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne pristupi polovina članova, Skupština se odgađa za pola sata, s time da Skupština tada može donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočno najmanje ¼ članova Skupštine.

Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, osim ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno.

Odluke o promjeni Statuta i prestanku rada Društva Skupština donosi dvotrećinskom (2/3) većinom prisutnih članova Skupštine.

Članak 20.

Skupština Društva:

 • donosi Poslovnik o radu Skupštine, bira radna tijela Skupštine (radno predsjedništvo, kandidacijsku komisiju, izbornu i verifikacijsku komisiju )
 • donosi Statut Društva i usvaja njegove izmjene i dopune
 • donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Društva
 • bira i razrješava dužnosti Predsjednika, članove Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije
 • donosi programsku orijentaciju, utvrđuje opće smjernice rada Društva, te temeljni program rada
 • usvaja financijsko izvješće, plan i završni račun
 • utvrđuje visinu iznosa članarine
 • usvaja izvješće o radu Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije
 • razmatra izvještaj o radu predsjednika društva
 • odlučuje o sudjelovanju Društva u radu nacionalnih iinozemnih organizacija
 • odlučuje o udruživanju s drugim udrugama, učlanjivanju u druge udruge ili istupanje iz njih
 • donosi odluke o javnim priznanjima
 • donosi Poslovnik o svom radu
 • odlučuje o imovini Društva
 • odlučuje o prestanku Društva
 • odlučuje o zahtjevima, prigovorima i žalbama upućenih Skupštini, a između ostalog i o žalbama na odluke Glavnog odbora
 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Društva utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela
Članak 21.

Skupštini Društva izvješće podnosi Predsjednik u ime Glavnog odbora, te Nadzorni odbor (predsjednik NO-a) i Statutarna komisija (predsjednik SK-e), a čelnici podružnica mogu samo podnositi kratka izvješća o radu podružnice.

Članak 22.

GLAVNI ODBOR

Najviše tijelo Društva između dvije Skupštine je Glavni odbor.

Mandat članova Glavnog odbora je četiri (4) godine. Predsjednik

Glavnog odbora je predsjednik Društva.

Glavni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom članova

Glavnog odbora.

Članak 23.

Glavni odbor ima petnaest (15) članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

Članak 24.

Glavni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Društva. Glavni odbor imenuje predsjednika i članove odbora tih radnih tijela iz redova članova Društva. Mandat im traje onoliko koliko Glavni odbor ocijeni svrsishodnim, ali najduže do isteka mandata ćlanova Glavnog odbora, a potom novoizabrani Glavni odbor ocjenjuje svrsishodnost nastavka rada tih tijela i svojom odlukom verificira ili odbija potvrditi daljnji mandat njihovih članova. Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvješća Glavnom odboru.

Članak 25.

Zadaci Glavnog odbora su:

 • podnosi Skupštini prijedlog Statuta Društva i njegovih izmjena i dopuna
 • podnosi Skupštini prijedlog financijskog plana i završnog računa
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu
 • usmjerava rad Društva i brine se o provođenju odrednica zacrtanih na Skupštini DruštvaŽ
 • predlaže Skupštini visinu članarine
 • predlaže Skupštini kandidata za predsjednika Društva
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva
 • brine se o informiranju članstva i javnosti
 • odlučuje o korištenju imovine Društva
 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Društva ( tajnik, blagajnik, urednik “Radiološkoga vjesnika” itd.)

Sjednice Glavnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je prisutno najmanje 2/3 članova Glavnog odbora, a pravovaljane se odluke donose natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Glavni odbor iz svojih redova bira tajnika i blagajnika Društva.

Tajnik priprema prijedlog nacrta općih akata koje donosi Skupština, stara se o urednom vođenju Evidencije članova Društva, vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Glavnog odbora, te čuva Arhivu društva.

Članak 26.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Predsjednik Društva osigurava pravilan i zakonit rad Društva, a bira ga Skupština na prijedlog Glavnog odbora tajnim glasovanjem. Mandat mu je četiri (4) godine, s time da može biti izabran više puta bez ograničenja.

U slučaju prestanka mandata predsjednika njegovom voljom (ostavkom) ista se prihvaća.

Predsjednik Društva svoju funkciju obavlja volonterski, a odlukom Glavnog odbora, koju na prvoj sljedećoj Skupštini mora ista potvrditi, može te poslove obavljati i profesionalno ili uz volontersku novčanu naknadu.

Članak 27.

Predsjednik:

 • zastupa Društvo
 • saziva Skupštinu Društva
 • rukovodi radom Skupštine Društva
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se pod nose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Društva
 • upravlja imovinom Društva
 • podnosi izvješća o radu Društva Skupštini Društva
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Društva
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Društva
 • donosi odluku o isključenju člana iz Društva,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Društva.
Članak 28.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Društva. Predsjednik podnosi Skupštini Društva godišnje izvješće o svom radu. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje tajnik. Mandat tajnika traje četiri (4) godine.

Članak 29.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor čine tri (3) člana koja nadziru rad tijela Društva, materijalno-financijsko poslovanje Društva i završni račun, korištenje imovine Društva, ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata, te o svojim nalazima (uočenim nepravilnostima) upozorava Glavni odbor koji je dužan razmotriti dostavljene nalaze i u okviru svojih ovlaštenja, dužnosti i prava poduzeti odgovarajuće mjere.

Nadzorno odbor o svome radu i poduzetim mjerama podnosi izvješće Skupštini.

Nadzorno odbor ovlašten je pored redovnog nadzora obavljati i izvanredni nadzor u svako vrijeme.

Za člana Nadzornog odbora ne mogu biti birani članovi drugih tijela Društva.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština, a mandat im je četiri (4) godine.

Članak 30.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Društva. Glavni odbor i svaki član društva dužan je bez odgađanja odmah omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti. Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Glavnog odbora ali bez prava odlučivanja. Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Glavnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Društva i nemarnosti u izvršavanju poslova Društva.

Članak 31.

STATUTARNA KOMISIJA

Statutarna komisija odlučuje većinom glasova Statutarne komisije.

Statutarnu komisiju čine predsjednik i dva (2) člana. Statutarna komisija ocjenjuje usklađenost akata i drugih odluka tijela Društva sa Statutom, samoinicijativno ili na zahtjev nekog od tijela Društva.

Statutarna komisija predlaže izmjene i dopune Statuta, te utvrđuje pročišćeni tekst nakon svake njegove promjene. O predloženim izmjenama i dopunama obavještava Glavni odbor koji ih potom, nakon rasprave, podnosi Skupštini na usvajanje ili odbacivanje.

Statutarna komisija može tražiti sazivanje Glavnog odbora ili Skupštine Društva ukoliko utvrdi eklatantno kršenje odredbi Statuta Društva ili neusklađenosti akata i odluka tijela Društva koja ni nakon njezina upozorenja nisu uklonjena.

Članove Statutarne komisije bira Skupština Društva, a mandat im je četiri (4) godine.

VII. Imovina Društva

Članak 32.

Imovinu Društva čine prihodi koje društvo ostvaruje od:

 • članarine
 • donacije i dotacije
 • sredstva dobivena od međunarodnih organizacija koje podupiru rad društva
 • sredstva ostvarena organiziranjem seminara, predavanja i izdavačke djelatnosti sukladno zakonu
 • ostali prihodi sukladno zakonu
Članak 33.

Društvo upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

Članak 34.

Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan, sastavlja se završni račun. Predsjednik Društva ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Društva.

VIII. Stručni časopis

Članak 35.

Društvo izdaje časopis “Radiološki vjesnik”, pa iz tog razloga osniva Uređivački odbor. Broj članova uređivačkog odbora utvrđuje i vrši njihov izbor Skupština Društva na prijedlog Glavnog odbora.

Glavni urednik časopisa je član glavnog odbora.

 

Članak 36.

U časopisu se objavljuju stručni članci i referati naročito oni koji su iznošeni na stručnim sastancima Društva. Posebnu pažnju treba obratiti informiranju članstva o svim aktualnim događajima i aktivnostima koje poduzima Glavni odbor.

IX. Statut i drugi opći akti

Članak 37.

Statut je temeljni akt Društva i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Statutarna komisija, a Glavni odbor Društva upućuje ga na raspravu članovima Društva koja traje najmanje 30 dana. Glavni odbor Društva razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak 38.

Tumačenje odluka Statuta daje Statutarna komisija.

Članak 39.

Sva unutarnja pitanja Društva kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu razradu, biti će uređena općim aktima koje donosi Skupština Društva.

X. Završne i prijelazne odredbe

Članak 40.

Društvo prestaje odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom. U slučaju prestanka Društva o imovini Društva predat će se odlučivati na posljednjoj sjednici Društva.

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom Gradskom/Županijskom organu opće uprave.

Kontakt

Hrvatsko društvo inženjera
medicinske radiologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb

+385 91 5007351

info@hdimr.hr

Novosti

Pretplatite se na našu mailing listu!

© Copyright HDIMR